กิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 3

สร้างองค์ความรู้ เสริมทักษะ ต่อยอดสู่การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

ลุยกันอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ติวเข้มข้นเตรียมความพร้อมสำหรับ Smart City Ambassadors และกัปตัน ทั้ง 309 คน โดยได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร กับ 3 sessions เพื่อสร้างองค์ความรู้ เสริมทักษะ ต่อยอดสู่การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

เริ่มที่ท่านแรกดร.อภินัทธ์ เทียมสุพัต รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล ดีป้า ในหัวข้อ “City Data Platform (CDP) เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรู้และเข้าใจหลักในการทำงาน และความสำคัญของ CDP ซึ่งนับว่าเป็นกลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนเมือง ช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถกำหนดเป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนาเมือง รวมไปถึงวิเคราะห์งบประมาณ มุ่งหวังให้เกิดการดูแลและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้อีกด้วย

ในช่วงที่สอง “การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล (Big Data)” โดย คุณนิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ดิจิทันเวิลด์ไวด์ จำกัด กรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด บรรยายเกี่ยวกับการนำ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาเมืองให้กลายเป็น Smart City ในมิติต่าง ๆ รู้ถึงแหล่งของข้อมูล แนวทางการบริหารจัดการข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเมือง

ในช่วงสุดท้ายกับหัวข้อ “องค์ความรู้ PDPA เบื้องต้น” โดย ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ (อ.ช้าง) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
นับตั้งแต่การเริ่มบังคับใช้กฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจำเป็นต้องเติมเต็มองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงการบริการจัดการข้อมูล และรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลัก PDPA โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ต้องมีการเก็บข้อมูลจำนวนมาก จำเป็นต้องสอดคล้องกับ PDPA อีกด้วย

ทุกกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฯ มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ทุกคนสามารถถามคำถาม แลกเปลี่ยนความเห็น หรือพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ ช่วยนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้จริงในเมืองของตัวเอง
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับ SCA#2 และกัปตันเมืองทั่ง 309 คน ที่จะมาร่วมทำงานกัน บนเส้นทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2