กิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 5

กิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 5 ครั้งสุดท้ายก่อนที่เหล่า Smart City Ambassadors และกัปตัน ทั้ง 309 คน จะมาพบปะและร่วมกิจกรรม BootCamp กันที่ Grand Fortune Hotel Bangkok กรุงเทพฯ

ช่วงแรกเริ่มกันที่หัวข้อ “การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” โดย คุณอนุชิต แสงใสย์ เลขานุการที่ปรึกษาด้านการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทั้งเป็นที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ และที่ปรึกษา บริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด

เริ่มจากการปูพื้นฐานโครงสร้างการปกครองของไทย เข้าใจโครงสร้าง หน่วยงานราชการ และองค์กรของรัฐ ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการหรือสนองความต้องการของภาคประชาชน รวมไปถึงบรรยายให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยหน่วยงานราชการของไทย

ต่อกันที่หัวข้อ “บทบาทขององค์กรภาครัฐในการขับเคลื่อน Smart Government” โดย คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)

มุ่งให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของภาครัฐเข้าสู่ ‘รัฐบาลดิจิทัล’ อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านระบบพอร์ทัลกลาง แพลตฟอร์ม และการนำ Digital ID เข้ามาช่วยยืนยันตัวตนเพื่อความโปร่งใส ปลอดภัยของข้อมูล และตรวจสอบได้ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาคประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นของภาครัฐ และในภาคธุรกิจก็เปิดระบบศูนย์กลางบริการเพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งการยื่นเอกสารใบอนุญาต คำร้องต่าง ๆ ได้อีกด้วย
นอกจากนี้รัฐยังเปิด ‘ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)’ ที่เปิดเผยให้กับองค์กร หน่วยงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาเมืองได้อีกด้วย

ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Wrap-up ภาพรวม และการเตรียมตัวสำหรับกิจกรรม Bootcamp ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน นี้
มาให้กำลังใจ Smart City Ambassadors และกัปตัน ทั้ง 309 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ที่พร้อมร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นต่อไป
#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2