News

บรรยากาศกิจกรรม Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 8

บรรยากาศกิจกรรม Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 8 เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน TOR และการเข้าถึงตลาดภาครัฐผ่านบัญชีบริการดิจิทัล” โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

🌟ช่วงที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน TOR
โดย คุณปรัชญ วิเชียรนพรัตน์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ได้บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนในการเขียนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง นิยามความหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง แนวคิดการกำหนดขอบเขตแผนงาน เกณฑ์ในการพิจารณาราคาและคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมยกตัวอย่างเอกสารการจัดทำร่างขอบเขตงานว่ามีข้อกำหนดหรือสาระสำคัญอะไรบ้าง และเสนอแนะแนวทางจัดทำร่างขอบเขตของงาน โดยเน้นย้ำเรื่องข้อกำหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีการอธิบายวิธีการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เช่น หัวข้อสำคัญ ๆ ภายในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และวิธีการค้นหาประกาศประกวดจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

🌟ช่วงที่ 2 การเข้าถึงตลาดภาครัฐผ่านบัญชีบริการดิจิทัล
โดย คุณทันตภณ ปานนาคทองเจริญ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการลงทุน และหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
โดยอธิบายความเชื่อมโยงกันระหว่างการเขียนโครงร่างขอบเขตของงานกับการเปิดบัญชีบริการดิจิทัล เพื่อชี้เห็นประโยชน์ของบัญชีบริการดิจิทัลที่มีส่วนช่วยในการเสนอโครงการจัดซื้อจัดจ้าง(TOR) ได้ดีมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งอธิบายถึงความหมาย ความสำคัญ ประเภทของบัญชีบริการดิจิทัล รวมถึงคุณสมบัติและขั้นตอนในลงทะเบียนของผู้ประกอบการ เพื่อเข้ามาเสนอผลงานให้กับหน่วยงานภายใต้โครงการเมืองอัจฉริยะ

ก่อนจบกิจกรรมวิทยากรทั้งสองท่านได้ ตอบคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน TOR และบัญชีบริการดิจิทัล ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นต่อไป ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery

บรรยากาศกิจกรรม Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 7

บรรยากาศกิจกรรม Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยี เรียนรู้ และสามารถปรับใช้ได้จริง กับเวิร์กช็อปหัวข้อ “รู้เท่าทัน Line OA และใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” โดย ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย CEO และผู้ก่อตั้ง Botnoi Group

หลังจากที่ SCA และ Captains รุ่นที่ 2 ได้รับทราบถึงปัญหาจากการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีการวางแผนและเขียนแผนงานโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่บ้านเกิด เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการบรรยายครั้งนี้วิทยากรได้แนะนำการใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอย่าง Line เข้ามาช่วยเหลือการทำงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เนื้อหากิจกรรมเป็นการบรรยายวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Line OA และการใช้เครื่องมือ ChatBot ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงวิธีการใช้แอปพลิเคชันเบื้องต้น ระบบและเมนูการทำงานขั้นพื้นฐาน วิธีการติดต่อกับผู้ร้องเรียน และการเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง Line OA กับ ChatBot รวมถึงประโยชน์กับข้อจำกัดของเครื่องมือทั้งสองอย่าง พร้อมทั้งยกตัวอย่างประโยชน์ในการใช้เครื่องมือทั้งสองในการทำงานในระบบราชการ และการประยุกต์ให้สามารถทำงานที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นจริง และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีการสรุปเนื้อหาความรู้ในช่วงท้าย

ก่อนจบกิจกรรมวิทยากร ดร.วินน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมพูดคุย พร้อมตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประโยชน์และข้อจำกัดของเครื่องมือทั้งสอง พร้อมส่งกำลังใจให้กับ SCA และกัปตันทุกท่านในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และพัฒนาระบบการทำงานราชการให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook: Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery

บรรยากาศกิจกรรม SCA#2 Clinic ครั้งที่ 4 “ก้าวที่ผ่านมาของ Clinic และก้าวต่อไปของ SCA”

บรรยากาศกิจกรรม SCA#2 Clinic ครั้งที่ 4 “ก้าวที่ผ่านมาของ Clinic และก้าวต่อไปของ SCA” เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาในรูปแบบออนไลน์ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงแรก Group Sharing: Problem solving and Conflict resolution โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มานิกา วิเศษสาธร รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ผศ.ดร.ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาร่วมบรรยายเรื่องการจัดการกับปัญหาและการแก้ไขความขัดแย้ง และมีกิจกรรมย่อย Group Sharing หรือกลุ่มแลกเปลี่ยนให้ SCA ที่เข้าร่วมได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆร่วมกัน
✅ ซึ่งวิธีการจัดการกับความขัดแย้งตาม Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) มี 5 วิธี ได้แก่
1. การร่วมมือกันหาทางออก (Collaboration) ทีมต้องยอมรับกันและกัน ร่วมมือกันแก้ปัญหา
2. การประณีประนอม (Compromising) ต่างฝ่ายต่างพบกันครึ่งทาง แต่จะไม่มีใครได้ตามที่ต้องการ 100%
3. การปรองดอง (Accomodation) มีฝ่ายนึงชนะและมีฝ่ายนึงแพ้ ทำให้เกิดความไม่พอใจในภายหลังได้
4. การแข่งขัน (Competing) ไม่แก้ปัญหา ทำให้เกิดความขัดแย้งไม่จบลง
5. การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การหลีกเลี่ยงหรือหนีจากปัญหา ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข

ช่วงที่ 2: ภาพรวม Clinic #1-4 จากปัญหาสู่ทางออก นำโดย ดร.ทมะ ดวงนามล หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า กล่าวถึงภาพรวมกิจกรรม Clinic ที่ผ่านมา ที่มีการออกแบบกิจกรรมจากการรับฟังเสียงสะท้อนจาก SCA เพื่อให้เข้าถึงปัญหาและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง

ในช่วงท้ายกิจกรรม ได้มีการแจ้งข้อมูลการจัดงาน SCA#2 Final Pitching 2023 และพิธีมอบประกาศนียบัตรปิดโครงการ ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิ.ย. นี้ ให้ สำหรับท่านใดทุกติดตามและคอยให้กำลังใจเหล่า SCA รุ่นที่ 2 มาเตรียมลุ้นกันได้ว่า เมืองไหน โครงการใด จะได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปครอง!

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand#depaThailand#SCA2#SmartCityAmbassadors2#SCAClinic#SCAFinalPitching

Gallery

Update ความรู้พัฒนาเมือง Post-BootCamp ครั้งที่ 1

Update ความรู้พัฒนาเมือง Post-BootCamp ครั้งที่ 1
หลังจากที่ Ambassadors และกัปตัน ได้ลงไปปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ของตนเอง เราก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในรูปแบบออนไลน์ กับบรรยายและเวิร์กช็อปที่ขับเคี่ยวโดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในพื้นที่

ช่วงแรกเริ่มกันที่หัวข้อ “นโยบายพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” โดย ผอ.ชณกช ชสิธภนญ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง เริ่มจากการอธิบายภายใหญ่ แผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ในหมุดหมายเกี่ยวกับไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีแนวทางในการดำเนินการแผนเมืองอัจฉริยะ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกด้วย

หลังจากนั้นทุกคนก็จัดแบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย ตามประเภทหน่วยงานและวิธีการดำเนินงานแผนเมืองอัจฉริยะ เพื่อเข้าสู่เวิร์กช็อป “แนวทางและกระบวนการจัดทำแผนงาน ผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่” โดยพูดคุยเกี่ยวกับ กระบวนการจัดทำแผน ที่มาจากประสบการณ์ตรง บอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เมืองของวิทยากรได้ลงมือทำ พร้อมเน้นย้ำถึงจุดประสงค์ในการเขียนแผน ข้อควรระวัง และเทคนิควิธีทำให้ดำเนินการได้ง่ายขึ้น

• กลุ่ม 1 เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

โดย นายตฤณวัสส์ สุวรรณปริค ผู้ประสานงานเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงใหม่

• กลุ่ม 2 เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

โดย นายณัฏฐวุฒิ จีนมหันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เทศบาลนครนครสวรรค์• กลุ่ม 3 เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

โดย จ.ส.อ.ธนกร นิลนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/ Captain เทศบาลเมืองน่าน

• กลุ่ม 4 สำนักงานจังหวัดและอบจ.

โดย นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

• กลุ่ม 5 หน่วยร่วมพัฒนาเมืองและเอกชน

โดย นายอนุชิต แสงใสย์ เลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่วมด้วย ว่าที่ ร.ต.ยุทธพิชัย ศรีพุฒภัทรโยธิน และ นางสาวเอื้องสุดา แก้วกุลปรีชา ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา

ก่อนจบกิจกรรม ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟัง ได้ร่วมพูดคุย ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนแผนเพิ่มเติม และกระบวนการทำงานในลำดับถัดไป
ร่วมให้กำลังใจ Smart City Ambassadors และกัปตันทุกท่าน ที่พร้อมร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นต่อไป

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery

เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรม SCA#2 CLINIC ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา หลังจากที่เพื่อน ๆ Ambassadors ได้ลงพื้นที่ทำงานจริงกับเมือง

เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรม SCA#2 CLINIC ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา หลังจากที่เพื่อน ๆ Ambassadors ได้ลงพื้นที่ทำงานจริงกับเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือแม้กระทั่งคนในพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทำอย่างไรให้พวกเขาสามารถปรับตัวทำงานพร้อมวิธีการรับมือได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรค เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรหรือระเบียบของหน่วยงาน และจะทำอย่างไรให้เมืองเข้าใจบทบาทของ SCA คนรุ่นใหม่

นำโดยวิทยากรจากหลายภาคส่วน ที่ร่วมให้คำปรึกษากับ Ambassadors ของเรา ไม่ว่าจะเป็น

• คุณอนุชิต แสงใสย์

เลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา

• คุณยุทธพิชัย ศรีพุฒภัทรโยธิน

ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา

• คุณเอื้องสุดา แก้วกุลปรีชา

ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา

• ดร.ทมะ ดวงนามล

หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า

• รศ.ดร.มานิกา วิเศษสาธร

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และประธานหน่วยส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

• ผศ.ดร.ณัชชามน เปรมปลื้ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ร่วมเป็นกำลังใจและติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook: Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery

ภาพบรรยากาศกิจกรรม SCA#2 Post-bootcamp ก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา เต็มอิ่มไปกับความรู้และทักษะตลอดทั้งวัน ในหัวข้อ “เทคนิคการเจรจาต่อรองและการนำเสนอ”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม SCA#2 Post-bootcamp ก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา เต็มอิ่มไปกับความรู้และทักษะตลอดทั้งวัน ในหัวข้อ “เทคนิคการเจรจาต่อรองและการนำเสนอ” โดย ดร.รณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โดยเริ่มต้นจะให้ Ambassadors และกัปตันแนะนำตัวสั้นๆ ใน 1 นาทีสั้น ๆ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้าง Growth Mindset ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำกลับไปพัฒนาตนเอง และหากมี Feedback จากผู้อื่น ก็ยินดีรับฟังเพื่อนำไปปรับปรุง นอกจากนี้ยังได้เสริมเทคนิคขึ้นต้นการพูด เพื่อสร้างความแตกต่างและน่าสนใจ

ถัดมาเข้าสู่กิจกรรม DISC เป็นการวิเคราะห์ตัวเรา และวิเคราะห์ผู้ที่เราจะสนทนาด้วย ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายหรือผู้ฟังคือใคร เพื่อให้สื่อสารและเจรจาได้ตรงตามความต้องการของผู้ฟัง โดยสังเกตจากพฤติกรรม

•D = บุคลิกรวดเร็ว ตรงเข้าประเด็น

•I = พูดเก่ง กระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี

•S = นอบน้อม ขี้เกรงใจ ไม่ชอบถูกกดดัน ไม่ชอบคนเสียงดัง

•C = ซีเรียส ทางการ คำถามเยอะ เน้นความถูกต้อง

และปิดท้ายด้วยกิจกรรมในช่วงบ่าย เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดคุยในกลุ่มย่อย และนำเสนอเป็นรายกลุ่ม

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery

SCA on Tour ภาคเหนือ Day 2 ลุยขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะกันต่อเนื่องที่เชียงใหม่-ลำพูน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

SCA on Tour ภาคเหนือ Day 2 ลุยขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะกันต่อเนื่องที่เชียงใหม่-ลำพูน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมผสานความร่วมมือหน่วยงานในท้องถิ่น แก่คนในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านผู้แทนจากหน่วยงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะภาคเหนือ (กัปตันเมือง) พร้อม ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2’ และหน่วยงานในโครงการฯ ภาคเหนือ

โดยกิจกรรมเมื่อวานนี้จัดขึ้นที่ THE BRICK X
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นด้วย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เล่าถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์โครงการ The Smart City Ambassadors และได้รับเกียรติจาก นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม SCA on Tour จังหวัดเชียงใหม่ และแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ระดับพื้นที่ จากนั้นได้เข้าสู่กิจกรรมการหารือแชร์ข้อมูลการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ระดับท้องถิ่น และอุปสรรคการดำเนินงาน ในจังหวัดเชียงใหม่ โดย หน่วยงานท้องถิ่นที่ขับเคลื่อน Smart City และ นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (SCA#2) พร้อมการบรรยายพิเศษอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการพัมนาเมืองในหัวข้อ “Automation Solutions for Smart City” โดย บริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด

ในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการต้นแบบระบบอัจฉริยะ ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน ได้แก่ โครงการระบบศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ โครงการระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมตำบลอุโมงค์ โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาลตำบลอุโมงค์ 1 และโครงการเครือข่ายกล้องวงจรปิดอัจฉริยะเทศบาลตำบลอุโมงค์

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ SCA#2 พื้นที่ภาคเหนือ ได้ร่วมกันเสนอแนวทางเพื่อกำหนดความร่วมมือการขับเคลื่อน Smart City เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของเมือง เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน รวมไปถึงการตระหนักรู้ของคนในพื้นที่ให้เท่าทันเทคโนโลยี

กิจกรรม SCA on Tour ภาคเหนือ จะลงพื้นที่จังหวัดลำปางในวันนี้เป็นวันสุดท้าย สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2 #SCAonTour

Gallery

SCA on Tour ภาคเหนือวันสุดท้าย (วันที่ 20 มกราคม 2566) กับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่จังหวัดลำปาง กับการลงพื้นที่เพื่อศึกษาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่”

SCA on Tour ภาคเหนือวันสุดท้าย (วันที่ 20 มกราคม 2566) กับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่จังหวัดลำปาง กับการลงพื้นที่เพื่อศึกษาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาด้านพลังงาน เศรษฐกิจ ควบคู่กับสิ่งแวดล้อม

โดยกิจกรรมวันนี้จัดขึ้น ณ อาคารประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เริ่มต้นด้วย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เล่าถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์โครงการ The Smart City Ambassadors และได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรมในวันนี้ นอกจากนี้ยังได้แนะนำที่มาของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) และโครงการต้นแบบ Smart City ในพื้นที่ โดย นางเกษศิรินทร์ แปงเสน นักวิทยาศาสตร์ระดับ 11 ทนท. หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการต้นแบบระบบอัจฉริยะ ภายในโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีโครงการสำคัญ ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ Project Biomass Co-Firing (Smart Energy), Project Vertical Farm (Smart Economy), Project City Data Platform (Smart Environment)

โครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” เป็น 1 ในเมืองที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ประเภท ‘เมืองเดิมน่าอยู่’ และยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการพัฒนาจังหวัดลำปาง ก้าวเข้าสู่การเป็นลำปางสมาร์ตซิตี้ (Lampang Smart City) ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับการเติบโตด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมกระจายความเจริญสู่พื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย

ครั้งหน้ามาติดตามกันว่า SCA on Tour จะไปจังหวัดไหนบ้าง ดูรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2 #SCAonTour

Gallery

บรรยากาศกิจกรรม Post BootCamp ครั้งที่ 3 รูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ (24 มกราคม 2566) ในหัวข้อ “การเตรียมข้อมูลและการเขียน proposal เพื่อเสนอกองทุน DE ปี 2566”

บรรยากาศกิจกรรม Post BootCamp ครั้งที่ 3 รูปแบบออนไลน์เมื่อวานนี้ (24 มกราคม 2566) ในหัวข้อ “การเตรียมข้อมูลและการเขียน proposal เพื่อเสนอกองทุน DE ปี 2566” โดย คุณตฤณวัสส์ สุวรรณปริค ผู้ประสานงานเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ และ จ.ส.อ.ธนกร นิลนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/Captain เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน

ติวเข้มให้กับ SCA#2 กันแบบเน้น ๆ ว่าควรเตรียมตัวอย่างไร ตั้งแต่อธิบายกรอบนโยบายการให้ทุน 4 ด้าน ได้แก่ Digital Manpower, Digital Agriculture, Digital Technology และ Digital Government เมื่อเรากำหนดกรอบโครงการที่ชัดเจน ก่อนยื่นสมัครโครงการ เราต้องระบุถึงปัญหา นโยบาย แนวทางแก้ไขควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต้องการมาประยุกต์ใช้ในโครงการ จากนั้นยื่นเอกสารให้ครบ
👉🏼การยื่นโครงการของกองทุน DE ต้องยื่นภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
👉🏼เข้าไปที่ https://defund.onde.go.th/

ก่อนจบกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟัง ได้ร่วมพูดคุย ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนแผนและการจัดทำโครงการเสนอกองทุน DE อีกด้วย

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery

บรรยากาศกิจกรรม SCA Mental Health Clinic ครั้งที่ 3 “เปิดใจ ปรับใจ เปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวผ่าน”

บรรยากาศกิจกรรม SCA Mental Health Clinic ครั้งที่ 3 “เปิดใจ ปรับใจ เปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวผ่าน” เปิดรับคำปรึกษา แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการในการทำงาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์

ช่วงเช้าเริ่ม Session แรก ‘ถามช่วยงาน: แลกเปลี่ยนการจัดการในการทำงาน’ โดย ดร.ทมะ ดวงนามล หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมมเศรษฐกิจดิจิทัล ดีป้า ร่วมด้วย Ambassador จากรุ่นที่ 1 แชร์เคล็ดลับและคำแนะนำให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

และในช่วงบ่ายกับ Session ‘ถามช่วยใจ: เปิดใจ ปรับใจ เปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวผ่าน’ โดย รศ.ดร.มานิกา วิเศษสาธร รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ผศ.ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มาพร้อมกิจกรรม Group Sharing ที่เป็นการเปิดใจพูดคุยกัน โดยมีการให้คำปรึกษา ทั้งจากประสบการณ์ส่วนตัวที่วิทยากรเคยพบเจอมาและจากข้อมูลทางจิตวิทยา

เป็นกำลังใจและติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2 #SCAClinic

Gallery