พิธีเปิด Bootcamp SCA2

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

– เพื่อต้อนรับกลุ่ม SCA2
– เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของ Smart city (ความตั้งใจของโครงการประโยชน์ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง)
– เพื่อให้เห็นข้อมูลสถิติในโครงการ (ปัจจุบันและอนาคต)
– เพื่อให้เห็นว่า SCA2 เป็นส่วนสำคัญอย่างไรในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและตัว SCA2 จะได้ประโยชน์อะไร
– เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงกับภาพ APEC กับ Hackathailand และอื่นๆ
– เพื่อให้ Sponsor ได้มีโอกาสแสดงตัวให้ทาง SCA2 ได้รู้จัก

ผู้สอน

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คุณ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม