CO-CREATION

FOR THE NEW CHALLENGES.

ABOUT SCA#2:

สานต่อความสำเร็จของโครงการ นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#1)) ที่ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนพัฒนาเมือง นำองค์ความรู้ และดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหา พัฒนาเมืองเป้าหมายสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับประชาชนทุกคน

โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart City Ambassadors) รุ่นที่ 2 เวทีสำคัญที่จะเปิดประตูแห่งโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดและแรงบันดาลใจในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี มาขับเคลื่อนพัฒนาเมืองในเขตส่งเสริมและเมืองที่มีความสนใจจะยื่นขอเป็นเมืองอัจฉริยะร่วมกับตัวแทนของหน่วยงาน

พร้อมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เติมเต็มองค์ความรู้ อาทิ Smart City Ambassador Boot Camp คลาสเข้มข้นยกระดับทักษะการพัฒนาเมือง พร้อมได้รับประกาศณียบัตร, ศึกษาดูงานในองค์กรหน่วยงาน Smart City ชั้นนำพบปะพันธมิตรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และโอกาสร่วมงานกับเมืองและผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมืองและพันธมิตรบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องมากมาย

SMART CITY AMBASSADORS GEN 2

PROJECT TIMELINE

PROJECT TIMELINE 2022-2023

AUG.

 • 24 Aug 2022 งานแถลงข่าวเปิดโครงการ
 • 25 Aug – 16 Sep. 2022 Pre-online learning courses (5 ครั้ง)

SEP.

 • 17 – 23 Sep. 2022
  7 Days SCA#2 Bootcamp
 • 23 Sep. 2022
  Pitching

OCT.

 • Online Learning Course และ Mentoring Sessions Mental HR Clinic

NOV.

 • Online Learning Course และ Mentoring Sessions Mental HR Clinic

DEC.

 • Online Learning Course และ Mentoring Sessions Mental HR Clinic

JAN.

Online Learning Course / Mentoring Sessions / Mental HR Clinic

Smart City Ambassador Gen 2 on Tour ( 3 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 3 วัน 2 คืน)

FEB.

Online Learning Course / Mentoring Sessions / Mental HR Clinic

Smart City Ambassador Gen 2 on Tour ( 3 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 3 วัน 2 คืน)

MAR.

Online Learning Course / Mentoring Sessions / Mental HR Clinic

Smart City Ambassador Gen 2 on Tour ( 3 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 3 วัน 2 คืน)

APR.

Online Learning Course / Mentoring Sessions / Mental HR Clinic

MAY.

Online Learning Course / Mentoring Sessions / Mental HR Clinic

พิธีปิด และ Grand Final Pitching