Contact

CO-CREATION

FOR THE NEW CHALLENGES.

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)
ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
โทรศัพท์ ๐๘ ๙๗๑๑ ๗๐๕๗ (นายทมะ ดวงนามล)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์ ๐๘ ๒๕๒๑ ๘๖๑๘ (นายกุลเดชา ตันบุตร)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

โทรศัพท์ ๐๙ ๘๗๙๒ ๖๕๖๙ (นายลัทธพล รัตนวโรภาส)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]