CO-CREATION

FOR THE NEW CHALLENGES.

CO-CREATION

FOR THE NEW CHALLENGES.

สานต่อความสำเร็จของโครงการ นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 (The Smart City Ambassadors 1 (SCA#1)) รุ่นแรกที่ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนพัฒนาเมือง นำองค์ความรู้ และดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหา พัฒนาเมืองเป้าหมายสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับประชาชนทุกคน

โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart City Ambassadors) รุ่นที่ 2 เวทีสำคัญที่จะเปิดประตูแห่งโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดและแรงบันดาลใจในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี มาขับเคลื่อนพัฒนาเมืองในเขตส่งเสริมและเมืองที่มีความสนใจจะยื่นขอเป็นเมืองอัจฉริยะร่วมกับตัวแทนของหน่วยงาน

พร้อมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เติมเต็มองค์ความรู้ อาทิ Smart City Ambassador Boot Camp คลาสเข้มข้นยกระดับทักษะการพัฒนาเมือง พร้อมได้รับประกาศณียบัตร, ศึกษาดูงานในองค์กรหน่วยงาน Smart City ชั้นนำพบปะพันธมิตรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และโอกาสร่วมงานกับเมืองและผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมืองและพันธมิตรบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องมากมาย