รู้เท่าทัน LINE OA และใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ผู้สอน

ดร. วินน์ รวุฒิคุณชัย
CEO และผู้ก่อตั้ง BOTNOI Group