ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน TOR และ การเข้าถึงตลาดภาครัฐผ่านบัญชีบริการดิจิทัล