City Data Platform (CDP) เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

– City Data Platform (CDP) คืออะไร 
– มีความสำคัญกับ Smart City อย่างไร
– แนวทางในการนำ CDP มาประยุกต์ใช้ในเมืองต่าง ๆ ควรทำอย่างไร

ผู้สอน

ดร. อภินัทธ์ เทียมสุพัต
รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ