แนวทางและกระบวนการจัดทำแผน ครั้งที่ 2 : สำนักงานจังหวัดและอบจ. (กลุ่ม 4)