แนวทางและกระบวนการจัดทำแผน ครั้งที่ 2 : หน่วยร่วมพัฒนาเมืองและเอกชน (กลุ่มที่ 5)