SCA2 Introduction ภารกิจการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ โดย ดีป้า

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

ผู้สอน

ดร.ภาสกร ประถมบุตร 
รองผู้อำนวยการใหญ่​ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ