เมืองอัจฉริยะรอบโลกและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเมืองอัจฉริยะ

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

แนวคิดและแนวทางการพัฒนา Smart City ในประเทศต่าง ๆ พร้อมแจกแจงถึงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่ควรจะมี เพื่อรองรับการพัฒนาไปสู่ Smart City 
สร้างความเข้าใจเรื่องการพัฒนา Smart City ในระดับสากล และให้แนวคิดในการคิดในการวางโครงสร้างพื้นฐานที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเมือง 

ผู้สอน

คุณพงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยชุมชนเมือง Urban Studies Lab ผู้อำนวยการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ