บทบาทขององค์กรภาครัฐในการขับเคลื่อน Smart Government

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

– เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับภาครัฐ
– ตัวอย่างโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐที่กำลังต่อยอด (ทิศทาง)
– มาตรฐาน เช่น เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อมูลหลายหน่วยงาน
– Open data
– Digital ID

ผู้สอน

คุณไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ