บรรยากาศกิจกรรม Post BootCamp ครั้งที่ 3 รูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ (24 มกราคม 2566) ในหัวข้อ “การเตรียมข้อมูลและการเขียน proposal เพื่อเสนอกองทุน DE ปี 2566”

บรรยากาศกิจกรรม Post BootCamp ครั้งที่ 3 รูปแบบออนไลน์เมื่อวานนี้ (24 มกราคม 2566) ในหัวข้อ “การเตรียมข้อมูลและการเขียน proposal เพื่อเสนอกองทุน DE ปี 2566” โดย คุณตฤณวัสส์ สุวรรณปริค ผู้ประสานงานเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ และ จ.ส.อ.ธนกร นิลนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/Captain เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน

ติวเข้มให้กับ SCA#2 กันแบบเน้น ๆ ว่าควรเตรียมตัวอย่างไร ตั้งแต่อธิบายกรอบนโยบายการให้ทุน 4 ด้าน ได้แก่ Digital Manpower, Digital Agriculture, Digital Technology และ Digital Government เมื่อเรากำหนดกรอบโครงการที่ชัดเจน ก่อนยื่นสมัครโครงการ เราต้องระบุถึงปัญหา นโยบาย แนวทางแก้ไขควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต้องการมาประยุกต์ใช้ในโครงการ จากนั้นยื่นเอกสารให้ครบ
👉🏼การยื่นโครงการของกองทุน DE ต้องยื่นภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
👉🏼เข้าไปที่ https://defund.onde.go.th/

ก่อนจบกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟัง ได้ร่วมพูดคุย ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนแผนและการจัดทำโครงการเสนอกองทุน DE อีกด้วย

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery