บรรยากาศกิจกรรม Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 8

บรรยากาศกิจกรรม Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 8 เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน TOR และการเข้าถึงตลาดภาครัฐผ่านบัญชีบริการดิจิทัล” โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

🌟ช่วงที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน TOR
โดย คุณปรัชญ วิเชียรนพรัตน์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ได้บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนในการเขียนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง นิยามความหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง แนวคิดการกำหนดขอบเขตแผนงาน เกณฑ์ในการพิจารณาราคาและคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมยกตัวอย่างเอกสารการจัดทำร่างขอบเขตงานว่ามีข้อกำหนดหรือสาระสำคัญอะไรบ้าง และเสนอแนะแนวทางจัดทำร่างขอบเขตของงาน โดยเน้นย้ำเรื่องข้อกำหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีการอธิบายวิธีการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เช่น หัวข้อสำคัญ ๆ ภายในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และวิธีการค้นหาประกาศประกวดจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

🌟ช่วงที่ 2 การเข้าถึงตลาดภาครัฐผ่านบัญชีบริการดิจิทัล
โดย คุณทันตภณ ปานนาคทองเจริญ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการลงทุน และหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
โดยอธิบายความเชื่อมโยงกันระหว่างการเขียนโครงร่างขอบเขตของงานกับการเปิดบัญชีบริการดิจิทัล เพื่อชี้เห็นประโยชน์ของบัญชีบริการดิจิทัลที่มีส่วนช่วยในการเสนอโครงการจัดซื้อจัดจ้าง(TOR) ได้ดีมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งอธิบายถึงความหมาย ความสำคัญ ประเภทของบัญชีบริการดิจิทัล รวมถึงคุณสมบัติและขั้นตอนในลงทะเบียนของผู้ประกอบการ เพื่อเข้ามาเสนอผลงานให้กับหน่วยงานภายใต้โครงการเมืองอัจฉริยะ

ก่อนจบกิจกรรมวิทยากรทั้งสองท่านได้ ตอบคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน TOR และบัญชีบริการดิจิทัล ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นต่อไป ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery