SCA on Tour ภาคเหนือ Day 2 ลุยขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะกันต่อเนื่องที่เชียงใหม่-ลำพูน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

SCA on Tour ภาคเหนือ Day 2 ลุยขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะกันต่อเนื่องที่เชียงใหม่-ลำพูน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมผสานความร่วมมือหน่วยงานในท้องถิ่น แก่คนในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านผู้แทนจากหน่วยงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะภาคเหนือ (กัปตันเมือง) พร้อม ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2’ และหน่วยงานในโครงการฯ ภาคเหนือ

โดยกิจกรรมเมื่อวานนี้จัดขึ้นที่ THE BRICK X
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นด้วย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เล่าถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์โครงการ The Smart City Ambassadors และได้รับเกียรติจาก นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม SCA on Tour จังหวัดเชียงใหม่ และแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ระดับพื้นที่ จากนั้นได้เข้าสู่กิจกรรมการหารือแชร์ข้อมูลการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ระดับท้องถิ่น และอุปสรรคการดำเนินงาน ในจังหวัดเชียงใหม่ โดย หน่วยงานท้องถิ่นที่ขับเคลื่อน Smart City และ นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (SCA#2) พร้อมการบรรยายพิเศษอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการพัมนาเมืองในหัวข้อ “Automation Solutions for Smart City” โดย บริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด

ในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการต้นแบบระบบอัจฉริยะ ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน ได้แก่ โครงการระบบศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ โครงการระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมตำบลอุโมงค์ โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาลตำบลอุโมงค์ 1 และโครงการเครือข่ายกล้องวงจรปิดอัจฉริยะเทศบาลตำบลอุโมงค์

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ SCA#2 พื้นที่ภาคเหนือ ได้ร่วมกันเสนอแนวทางเพื่อกำหนดความร่วมมือการขับเคลื่อน Smart City เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของเมือง เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน รวมไปถึงการตระหนักรู้ของคนในพื้นที่ให้เท่าทันเทคโนโลยี

กิจกรรม SCA on Tour ภาคเหนือ จะลงพื้นที่จังหวัดลำปางในวันนี้เป็นวันสุดท้าย สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2 #SCAonTour

Gallery