SCA on Tour ภาคเหนือวันสุดท้าย (วันที่ 20 มกราคม 2566) กับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่จังหวัดลำปาง กับการลงพื้นที่เพื่อศึกษาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่”

SCA on Tour ภาคเหนือวันสุดท้าย (วันที่ 20 มกราคม 2566) กับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่จังหวัดลำปาง กับการลงพื้นที่เพื่อศึกษาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาด้านพลังงาน เศรษฐกิจ ควบคู่กับสิ่งแวดล้อม

โดยกิจกรรมวันนี้จัดขึ้น ณ อาคารประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เริ่มต้นด้วย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เล่าถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์โครงการ The Smart City Ambassadors และได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรมในวันนี้ นอกจากนี้ยังได้แนะนำที่มาของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) และโครงการต้นแบบ Smart City ในพื้นที่ โดย นางเกษศิรินทร์ แปงเสน นักวิทยาศาสตร์ระดับ 11 ทนท. หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการต้นแบบระบบอัจฉริยะ ภายในโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีโครงการสำคัญ ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ Project Biomass Co-Firing (Smart Energy), Project Vertical Farm (Smart Economy), Project City Data Platform (Smart Environment)

โครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” เป็น 1 ในเมืองที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ประเภท ‘เมืองเดิมน่าอยู่’ และยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการพัฒนาจังหวัดลำปาง ก้าวเข้าสู่การเป็นลำปางสมาร์ตซิตี้ (Lampang Smart City) ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับการเติบโตด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมกระจายความเจริญสู่พื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย

ครั้งหน้ามาติดตามกันว่า SCA on Tour จะไปจังหวัดไหนบ้าง ดูรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2 #SCAonTour

Gallery