กระทรวงดิจิทัลฯ – ดีป้า เดินหน้าขยายความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ผ่านกิจกรรม SCA ON TOUR ปักหมุด จ.ปทุมธานี รุกขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะพื้นที่ภาคกลาง

กระทรวงดิจิทัลฯ – ดีป้า เดินหน้าขยายความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ผ่านกิจกรรม SCA ON TOUR ปักหมุด จ.ปทุมธานี รุกขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะพื้นที่ภาคกลาง

4 มีนาคม 2566, จังหวัดปทุมธานี – กระทรวงดิจิทัลฯ และ ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม SCA ON TOUR ภาคกลาง ขยายความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 มุ่งสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่ระหว่างนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ และผู้แทนจากหน่วยงานในโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ มุ่งเป้ากระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม SCA ON TOUR ภาคกลาง ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ผู้บริหารและผู้แทนจากเครือข่ายพันธมิตรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงน้อง ๆ จากโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (Smart City Ambassadors: SCA Gen 2) และผู้แทนจากหน่วยงานในโครงการฯ (กัปตันเมือง) ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

นายชัยวุฒิ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขยายความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 กระทรวงดิจิทัลฯ และ ดีป้า จึงจัดกิจกรรม SCA ON TOUR ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานีขึ้น หลังประสบความสำเร็จอย่างมากจาก SCA ON TOUR ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคมที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเครือข่ายความร่วมมือผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่ระหว่างนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 กัปตันเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง

“ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ที่กำหนดให้ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดระบบบริการที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง เท่าเทียม พร้อมรองรับนักลงทุน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า กิจกรรม SCA ON TOUR ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี ที่ กระทรวงดิจิทัลฯ และ ดีป้า จัดขึ้นนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนผ่านเวทีเสวนา การแนะนำระบบบริการที่ทันสมัยสำหรับการพัฒนาเมือง พร้อมการศึกษาตัวอย่างการดำเนินงานในพื้นที่จริง และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในโครงการฯ ที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะของแต่ละเมืองเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งหวังที่จะกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0

กิจกรรม SCA ON TOUR ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยเวทีเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ภาคกลาง และการบรรยายพิเศษเพื่ออัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง ในหัวข้อ Automation Solutions for Smart City โดย บริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด พร้อมกันนี้ยังเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะภาคกลางโดยหน่วยงานในโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 และหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมโครงการฯ อีกทั้งเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมระบบห้องควบคุมอัจฉริยะ โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้อง CCTV วิเคราะห์ข้อมูลอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ และระบบรู้จำใบหน้า (Face Recognition) และเยียมชมเทคโนโลยีพัฒนาเมืองที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตของประชาชนในเมือง ณ SYNHUB Digi-tech community

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 30 เมือง จาก 23 จังหวัด โดยในพื้นที่ภาคกลาง 25 จังหวัดมีเมืองที่ได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทยแล้ว 4 เมือง ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2 #SCAONTOUR

Gallery