ดีป้า เดินหน้าต่อเนื่องรุกขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผ่านกิจกรรม SCA ON TOUR ขยายต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

ดีป้า เดินหน้าต่อเนื่องรุกขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผ่านกิจกรรม SCA ON TOUR ขยายต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

​7 เมษายน 2666, ยะลา – ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรลงพื้นที่ภาคใต้จัดกิจกรรม SCA ON TOUR ประกอบด้วยจังหวัดยะลาและปัตตานี ขยายต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2566 มุ่งเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นภาคใต้ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก้ประชาชนในพื้นที่ มุ่งเป้ากระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0

​โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า จากความสำเร็จในรุ่นที่ 1 สามารถสร้างนักดิจิทัลพัฒนาเมือง จำนวน 22 คนจาก 22 จังหวัด นำไปสู่การประกาศพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะเพิ่มขึ้น 18 พื้นที่ ขับเคลื่อนให้เกิดโครงการใหม่และต่อยอดโครงการเดิมในการพัฒนาเมืองกว่า 49 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1,170 ล้านบาท เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจึงได้ต่อยอดสู่รุ่นที่ 2 จำนวน 150 คน 150 พื้นที่ กับเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 150 พื้นที่ และพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะรวม 50 เมือง นำไปสู่การพัฒนาโครงการนำร่องจากการร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างน้อย 10 โครงการ

​สำหรับกิจกรรม SCA ON TOUR เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนผ่านเวทีเสวนา การแนะนำระบบบริการที่ทันสมัยสำหรับการพัฒนาเมือง พร้อมการศึกษาตัวอย่างการดำเนินงานในพื้นที่จริง และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในโครงการฯ ที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะของแต่ละเมืองเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งหวังที่จะกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยกิจกรรม SCA ON TOUR ได้ดำเนินการไปแล้วที่ภาคเหนือและภาคกลาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมากว่า 430 คน จาก 105 หน่วยงาน

​กิจกรรม SCA ON TOUR ในครั้งนี้ จะเป็นการเดินสายลงพื้นที่ภาคใต้เป็นภูมิภาคสุดท้าย ในวันแรกจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา สำนักงานเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ได้รับเกียรติจาก คุณสุพจน์ รอดเรื่อง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะเจ้าบ้านเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ต่อด้วยเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ ผ่านหัวข้อ “ยะลาเป็น Smart City คนยะลาได้อะไร” โดย นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดยะลา นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ และนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำเทศบาลนครยะลา และในช่วงบ่ายกับเสวนาหัวข้อ “Smart City เพื่อการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นใต้” โดย ผู้บริหารจาก ดีป้า นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบนควนโดน พร้อมกันนี้ยังเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะภาคใต้ โดยหน่วยงานในโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 และเปิดคลินิกเมืองอัจฉริยะ ไขทุกปัญหาเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จบท้ายด้วยการนำเสนอโครงการต้นแบบหลาดยะลา (Yala Market) แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ที่รองรับผู้ประกอบการค้าขาย อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของชำ ฯลฯ และเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมการให้บริการโดยผู้มีทักษะอาชีพต่าง ๆ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ เป็นต้น ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในพื้นที่ โดยการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เศรษฐกิจเกิดการเติบโต และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน อันเป็นเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะนำไปสู่ยะลาเมืองอัจฉริยะ (Yala Smart City) ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนคร

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2 #SCAonTour

Gallery