ปิดท้าย SCA ON TOUR เยือน เมืองปัตตานี ศูนย์ฮาลาลชายแดนใต้ถิ่นเมืองงามสามวัฒนธรรม ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะชายแดนใต้

ปิดท้าย SCA ON TOUR เยือน เมืองปัตตานี ศูนย์ฮาลาลชายแดนใต้ถิ่นเมืองงามสามวัฒนธรรม ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะชายแดนใต้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และเจ้าหน้าที่สาขาภาคใต้ตอนล่าง นำทีม นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 และผู้แทนจากหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะพื้นที่ภาคใต้ลงพื้นที่ เทศบาลเมืองปัตตานี หนึ่งในสามสิบเมืองอัจฉริยะประเทศไทย สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ชาวเมืองปัตตานี ช่วงเทศกาลรอมฎอน เรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามบริบทเมืองชายแดนใต้

เริ่มจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วมอัจฉริยะ ด้าน Smart Environment บริเวณท่าเรือหลักเมืองถึงปากอ่าวปัตตานี เรียนรู้วิถีชาวไทยเชื้อสายจีน ย่านกือดาจีนอ บ้านขุนพิทักษ์รายา ซึ่งได้รับรางวัลจาก UNESCO ประเภทรางวัลด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2021

สัมผัสศูนย์รวมจิตใจของชาวปัตตานีและชาวมุสลิมของประเทศไทย ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกลางปัตตานี สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวปัตตานี ต่อยอดพัฒนา Smart Tourism กําแพงวังจะบังติกอในสมัยสุลต่านเจ้าเมืองปัตตานี และ มัสยิดรายอฟาฏอนี อายุเกือบ 200 ปี ในสมัยสุลต่านเจ้าเมืองปัตตานี รวมถึงสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองปัตตานี ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี ตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด ซึ่งจะถูกพัฒนาให้เป็น Smart Fresh Market และแหล่งเรียนรู้ชาวปัตตานี TK Park สร้าง Smart People

ก่อนจบกิจกรรม ดร.ภาสกร ได้ร่วมวงเสวนาในหัวข้อ “Pattani Smart City กับการเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม” กับเครือข่ายพัฒนาเมืองปัตตานีทุกภาคส่วน ณ มัสยิดรายอฟาฏอนี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการเมือง และประชาชน ซึ่งดำเนินการเสวนา โดย นายฮาริซ์ กาซอร์ ผอ.กองยุทธศาตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองปัตตานี

ในการนี้ นายธีรภัทร พรมนุชาธิป เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ได้เล่าถึงความเป็นมาและแนวนโยบายการพัฒนาเมืองปัตตานี ของท่านนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี นายนิอันนุวา สุไลมาน ก่อนเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ อย่างสร้างสรรค์ ตามบทบาทของแต่ละองค์กร โดยยึดประโยชน์และความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรต่าง ๆ ในปัตตานี มีความตั้งใจที่ดี เปิดใจรับฟัง ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย และพร้อมจะร่วมมือพัฒนาปัตตานี ดึงคนเก่งคนรุ่นใหม่คนปัตตานี กลับมาร่วมกันพัฒนาบ้านเกิด ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการพัฒนาที่มั่งคั่งยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวปัตตานีในทุกมิติ

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th

และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2 #SCAonTour #pattani

Gallery