บรรยากาศกิจกรรม SCA Post-Bootcamp ครั้งที่ 4: แนวทางและกระบวนการจัดทำแผน ครั้งที่ 2 ผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่ ผ่านรูปแบบออนไลน์

บรรยากาศกิจกรรม SCA Post-Bootcamp ครั้งที่ 4: แนวทางและกระบวนการจัดทำแผน ครั้งที่ 2 ผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่ ผ่านรูปแบบออนไลน์ แชร์ประสบการณ์และให้ความรู้โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ สำหรับ SCA และกัปตัน

กิจกรรมแบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย

ตามประเภทหน่วยงานและวิธีการดำเนินงานแผนเมืองอัจฉริยะ เป็นครั้งที่ 2 ของ หัวข้อ “แนวทางและกระบวนการจัดทำแผน ผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่ “

โดยพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผน ที่มาจากประสบการณ์ตรง ของวิทยากรได้ลงมือทำเอง พร้อมเน้นย้ำถึงจุดประสงค์ในการเขียนแผน ข้อควรระวัง และเทคนิควิธีทำให้ดำเนินการจริงตามบริบทของหน่วยงาน

• กลุ่ม 1 เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

โดย คุณตฤณวัสส์ สุวรรณปริค ผู้ประสานงานเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ และ คุณบุษยมาส พิมพ์อาภรณ์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า

ได้ยกตัวอย่างโครงการของเชียงใหม่ และแหล่งเงินทุนที่น่าสนใจ พร้อมให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมในหัวข้อการดำเนินงานต่าง ๆ ในการเขียนแผน การรวบรวมแผน และขอทุนเพื่อขับเคลื่อนแผนงาน

• กลุ่ม 2 เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

โดย คุณณัฏฐวุฒิ จีนมหันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เทศบาลนครนครสวรรค์ และ คุณพรชัย จันทร์ถาวร นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า

เนื้อหาเน้นไปที่ขั้นตอนการให้ได้ลงมือปฏิบัติตามได้ทันที โดยยกตัวอย่างจากโครงการที่สำเร็จแล้ว พร้อมทั้งเทคนิคการติดตามงาน และการแบ่งปันข้อมูลการปฏิบัติงานจริง

• กลุ่ม 3 เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

โดย จ.ส.อ.ธนกร นิลนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/ Captain เทศบาลเมืองน่าน และ คุณณัชชา โคตะ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า

ให้ความรู้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนแผน สรุปและยื่นข้อเสนอโครงการ โดยนำตัวอย่างข้อเสนอโครงการจริงที่ผ่านมาเป็นต้นแบบ และการเตรียมคำตอบสำหรับคำถามตั้งแต่ก่อนเริ่มเสนอโครงการ

• กลุ่ม 4 สำนักงานจังหวัดและอบจ.

โดย คุณธนะรัชต์ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

และ คุณศิริพร หมอกใส นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า

เน้นไปที่การตอบประเด็นข้อสงสัยใน ครั้งที่ 1 ซึ่งสอดคล้องไปกับแผนเชิงนโยบายระดับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่นำไปสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน

• กลุ่ม 5 หน่วยร่วมพัฒนาเมืองและเอกชน

โดย ว่าที่ ร.ต.ยุทธพิชัย ศรีพุฒภัทรโยธิน และ คุณเอื้องสุดา แก้วกุลปรีชา ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา

และ ดร.ทมะ ดวงนามล หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า

ให้ความกระจ่าง ของการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมพัฒนาเมืองและภาคเอกชน ทั้งเรื่องแผนโครงการ กลุ่มเป้าหมายที่มองหาโครงการเกี่ยวกับสมาร์ตซิตี้ และวิธีขอความร่วมมือระหว่างเอกชนและหน่วยงานรัฐเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ

ก่อนจบกิจกรรม ทุกกลุ่มได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมพูดคุย ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนแผนเพิ่มเติม และกระบวนการทำงานในลำดับถัดไปเพื่อเป้าหมายให้เกิดแผน Smart City ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ร่วมให้กำลังใจ Smart City Ambassadors และกัปตันทุกท่าน ที่พร้อมร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นต่อไป ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery