กิจกรรม SCA Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 5 “การนำเสนอปัญหาและศักยภาพของเมือง”

24 มีนาคม ที่ผ่านมา กับกิจกรรม SCA Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 5 “การนำเสนอปัญหาและศักยภาพของเมือง” ผ่านระบบออนไลน์

Ambassadors และ Captains จากรุ่น 2 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเสนอปัญหาและศักยภาพของเมือง โดยนำเสนอ 3 นาที และถามตอบ 2 นาที พร้อมรับคำแนะนำจาก PM โครงการจากสำนักงานส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า และ Commentators จากผู้แทนหน่วยงานของเมืองต่าง ๆ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปต่อยอดพัฒนาแผนและนำไปสู่แนวปฏิบัติของโครงการที่เป็นไปได้มากขึ้น โดยมีเนื้อหาการนำเสนอประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1) ที่มาของวิสัยทัศน์ของเป้าหมาย

2) แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง

3) KPI หลักของเมือง

และยังมีประเด็นการให้ข้อเสนอแนะ 5 ประเด็น คือ

1) พื้นที่เป้าหมายชัดเจน

2) มีข้อมูลสนับสนุนพอเพียงในการระบุปัญหาและศักยภาพของพื้นที่

3) เป้าหมายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

4) มีโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

5) ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมและเป็นไปได้

ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมเราได้แบ่งออกเป็นห้องย่อย 8 ห้อง โดยมี PM โครงการจากสำนักงานส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า และ Commentators ผู้แทนหน่วยงานของเมืองต่าง ๆ จับคู่กับประจำ 8 ห้อง ดังนี้

• ห้องที่ 1: ดร.ทมะ ดวงนามล หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า และ คุณรบชนะ โตวงษ์ ผู้ประสานงานโครงการและ TA

• ห้องที่ 2: คุณพรชัย จันทร์ถาวร นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า และ จ.ส.อ.ธนกร นิลนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เทศบาลเมืองน่าน

• ห้องที่ 3: คุณบุษยมาส พิมพ์อาภรณ์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า และ คุณสมพร เหมืองทอง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เทศบาลนครหาดใหญ่

• ห้องที่ 4: คุณศิริพร หมอกใส นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า และ คุณสัมพันธ์ สุใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เทศบาลนครเชียงราย

• ห้องที่ 5: คุณอัครเดช วิเศษนคร นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า และ คุณภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยอง พัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

• ห้องที่ 6: คุณณัชชา โคตะ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า และคุณณัฏฐวุฒิ จีนมหันต์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครสวรรค์

• ห้องที่ 7: คุณรวิวุฒิ ขุนอินทร์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า และ คุณเอื้องสุดา แก้วกุลปรีชา ปลัดอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขนุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา

• ห้องที่ 8: คุณนันทกานต์ บุตรน้อย นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดีป้า และ คุณกุลเดชา ตันบุตร ผู้ประสานงานโครงการและ TA

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery