บรรยากาศกิจกรรมในวันนี้ SCA Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 6 ผ่านการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอุสรา วิสารทานนท์

บรรยากาศกิจกรรมในวันนี้ SCA Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 6 ผ่านการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ในหัวข้อ “บรรยายหัวข้อ ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)” ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Ambassadors และ Captains รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

เนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก

1) การเปลี่ยนแปลงของสังคมจากโควิด-19 ที่เร่งให้เกิดการขับเคลื่อนโลกไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น

2) ความท้ายทายของโควิด-19 สู่การเป็นสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) รวมไปถึง ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรเป็นระบบท้องถิ่นดิจิทัล ได้แก่ ‘People’ บุคลากรรับรู้ เข้าใจ เข้าถึงข้อมูล ‘Process’ กระบวนการ วิธีการทำงาน สามารถลดงบประมาณได้ มีการทบทวนกระบวนการอย่างเหมาะสม และ ‘Technology’ เทคโนโลยีที่สามารถแบ่งปันกันได้

3) สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) นำไปสู่การอำนวยความสะดวกกับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการของหน่วยงานราชการ

4) เครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 5 บริการหลัก คือ ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS), ระบบขออนุญาตก่อสร้าง, ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหารออนไลน์, ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะ/บำบัดน้ำเสีย และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

นับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งหากนำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานภายในองค์กร เป็นการสนับสนุนสู่การเป็นสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ผ่านเครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

ก่อนจบกิจกรรม วิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมพูดคุย ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติการ กระบวนการต่าง ๆ รวมถึงความปลอดภัยในการพัฒนาการทำงานสู่ ‘ระบบท้องถิ่นดิจิทัล’

ร่วมให้กำลังใจ Smart City Ambassadors และกัปตันทุกท่าน ที่พร้อมร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นต่อไป ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery