Update ความรู้พัฒนาเมือง Post-BootCamp ครั้งที่ 1

Update ความรู้พัฒนาเมือง Post-BootCamp ครั้งที่ 1
หลังจากที่ Ambassadors และกัปตัน ได้ลงไปปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ของตนเอง เราก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในรูปแบบออนไลน์ กับบรรยายและเวิร์กช็อปที่ขับเคี่ยวโดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในพื้นที่

ช่วงแรกเริ่มกันที่หัวข้อ “นโยบายพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” โดย ผอ.ชณกช ชสิธภนญ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง เริ่มจากการอธิบายภายใหญ่ แผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ในหมุดหมายเกี่ยวกับไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีแนวทางในการดำเนินการแผนเมืองอัจฉริยะ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกด้วย

หลังจากนั้นทุกคนก็จัดแบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย ตามประเภทหน่วยงานและวิธีการดำเนินงานแผนเมืองอัจฉริยะ เพื่อเข้าสู่เวิร์กช็อป “แนวทางและกระบวนการจัดทำแผนงาน ผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่” โดยพูดคุยเกี่ยวกับ กระบวนการจัดทำแผน ที่มาจากประสบการณ์ตรง บอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เมืองของวิทยากรได้ลงมือทำ พร้อมเน้นย้ำถึงจุดประสงค์ในการเขียนแผน ข้อควรระวัง และเทคนิควิธีทำให้ดำเนินการได้ง่ายขึ้น

• กลุ่ม 1 เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

โดย นายตฤณวัสส์ สุวรรณปริค ผู้ประสานงานเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงใหม่

• กลุ่ม 2 เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

โดย นายณัฏฐวุฒิ จีนมหันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เทศบาลนครนครสวรรค์• กลุ่ม 3 เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

โดย จ.ส.อ.ธนกร นิลนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/ Captain เทศบาลเมืองน่าน

• กลุ่ม 4 สำนักงานจังหวัดและอบจ.

โดย นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

• กลุ่ม 5 หน่วยร่วมพัฒนาเมืองและเอกชน

โดย นายอนุชิต แสงใสย์ เลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่วมด้วย ว่าที่ ร.ต.ยุทธพิชัย ศรีพุฒภัทรโยธิน และ นางสาวเอื้องสุดา แก้วกุลปรีชา ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา

ก่อนจบกิจกรรม ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟัง ได้ร่วมพูดคุย ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนแผนเพิ่มเติม และกระบวนการทำงานในลำดับถัดไป
ร่วมให้กำลังใจ Smart City Ambassadors และกัปตันทุกท่าน ที่พร้อมร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นต่อไป

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery