Author name: Rungwigrai Admin

กิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 3

สร้างองค์ความรู้ เสริมทักษะ ต่อยอดสู่การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

ลุยกันอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ติวเข้มข้นเตรียมความพร้อมสำหรับ Smart City Ambassadors และกัปตัน ทั้ง 309 คน โดยได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร กับ 3 sessions เพื่อสร้างองค์ความรู้ เสริมทักษะ ต่อยอดสู่การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

เริ่มที่ท่านแรกดร.อภินัทธ์ เทียมสุพัต รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล ดีป้า ในหัวข้อ “City Data Platform (CDP) เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรู้และเข้าใจหลักในการทำงาน และความสำคัญของ CDP ซึ่งนับว่าเป็นกลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนเมือง ช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถกำหนดเป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนาเมือง รวมไปถึงวิเคราะห์งบประมาณ มุ่งหวังให้เกิดการดูแลและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้อีกด้วย

ในช่วงที่สอง “การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล (Big Data)” โดย คุณนิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ดิจิทันเวิลด์ไวด์ จำกัด กรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด บรรยายเกี่ยวกับการนำ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาเมืองให้กลายเป็น Smart City ในมิติต่าง ๆ รู้ถึงแหล่งของข้อมูล แนวทางการบริหารจัดการข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเมือง

ในช่วงสุดท้ายกับหัวข้อ “องค์ความรู้ PDPA เบื้องต้น” โดย ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ (อ.ช้าง) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
นับตั้งแต่การเริ่มบังคับใช้กฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจำเป็นต้องเติมเต็มองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงการบริการจัดการข้อมูล และรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลัก PDPA โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ต้องมีการเก็บข้อมูลจำนวนมาก จำเป็นต้องสอดคล้องกับ PDPA อีกด้วย

ทุกกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฯ มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ทุกคนสามารถถามคำถาม แลกเปลี่ยนความเห็น หรือพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ ช่วยนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้จริงในเมืองของตัวเอง
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับ SCA#2 และกัปตันเมืองทั่ง 309 คน ที่จะมาร่วมทำงานกัน บนเส้นทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

กิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 2

เข้าใจกระบวนการคิด วิเคราะห์ให้ถึงแก่น นำไปสู่แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

แม้จะเป็นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ทุกคนต่างพร้อมเพรียงมาเติมความรู้กันอย่างเต็มที่ กับกิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 2 เน้น ๆ เข้มข้นอย่างต่อเนื่องเพื่อ Smart City Ambassadors และกัปตัน ทั้ง 309 คน โดยได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร ร่วมปั้นพวกเขาให้กลายเป็นนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors Gen 2 ตัวจริง! ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์

เริ่มที่ท่านแรก ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า ในหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะน่าอยู่” มาบรรยายสร้างความเข้าใจในการจัดแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมอธิบายการนำแนวคิด Design Thinking และรู้จัก Business Model Canvas มาใช้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เกิดการพูดคุยเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกับ Smart City Ambassadors และกัปตัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นถึงศักยภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการ Design Thinking และ Brainstorming จากผู้ที่เข้าร่วม

ในช่วงที่สอง “ทำอย่างไรถึงจะได้เป็น Smart City?” โดย ดร.ทมะ ดวงนามล หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า แนะแนวทางและติวเข้มการวิเคราะห์แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่จะเป็นพื้นฐานให้แก่เหล่า SCA2 และกัปตัน ที่จะช่วยกันพัฒนาแผนพัฒนาเมืองให้มีแนวทางที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามบริบทของพื้นที่

ในช่วงสุดท้ายกับหัวข้อ “ทำไมต้องมีการจัดอันดับเมืองอัจฉริยะ?” โดย ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ได้พูดถึงความสำคัญของการจัดอันดับศักยภาพของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และสภาพการณ์ปัจจุบัน Smart City Index ในประเทศไทย หากเมืองต้องการทำ Ranking Smart City Index เราจะพิจารณาจากสิ่งใด และเมืองสามารถใช้ประโยชน์ Ranking Smart City Index ได้ในทิศทางใดบ้าง ช่วยผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฯ มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ทุกคนสามารถถามคำถาม แลกเปลี่ยนความเห็น หรือพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ ช่วยนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้จริงในเมืองของตัวเอง

ร่วมส่งกำลังใจให้กับ SCA#2 และกัปตันเมืองทั่ง 309 คน ที่จะมาร่วมทำงานกัน บนเส้นทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

กิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 1

ปูพื้นฐาน ปรับทักษะ ทำความรู้จักและเข้าใจในนิยามเมืองอัจฉริยะ

เริ่มแล้ว!! กิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 1 สำหรับ Smart City Ambassadors และกัปตันเมือง ทั้ง 309 คน กับ 2 หัวข้อสุดเข้มข้นจากผู้บริหาร ดีป้า ปูพื้นฐาน เตรียมความพร้อมก่อนปั้นให้กลายเป็นนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors Gen 2 ตัวจริง! ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์

ประเดิมกันที่หัวข้อแรก “SCA#2 Introduction ภารกิจการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ โดย ดีป้า” ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เริ่มต้นด้วยการทักทายทั้ง SCA#2 และกัปตันเมืองจากทั่วประเทศ เพื่อบอกเล่าแนะนำรายละเอียดสำหรับการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งระยะเวลาโครงการ สิทธิประโยชน์ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน (SCA#2 และกัปตันเมือง) บทบาทของผู้นำเมือง บทบาทของเมืองต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมชี้แนะวิธีการให้เมืองนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะ

ตามมาติด ๆ กับหัวข้อที่สอง “ดีป้า เรามีเครื่องมือการส่งเสริมสนับสนุนเมืองอัจฉริยะอย่างไร?” โดย ดร.สักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ดีป้า ได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทและหน้าที่หลักของดีป้า และชี้เป้าแนะนำให้เมืองต่าง ๆ รวมถึงน้อง ๆ นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รู้จักเครื่องมือในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป็นวัตถุดิบในการบูรณาการความร่วมมือในอนาคตอีกด้วย

ในช่วงท้ายของทุกกิจกรรมได้เปิดให้ทุกคนสามารถถามคำถาม แลกเปลี่ยนความเห็น หรือพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ ช่วยนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้จริงในเมืองของตัวเอง

มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับ SCA#2 และกัปตันเมืองทั้ง 309 คน ที่จะมาร่วมทำงานกัน บนเส้นทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Smart City Thailand Office
#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2