Author name: Rungwigrai Admin

บรรยากาศกิจกรรม SCA Post-Bootcamp ครั้งที่ 4: แนวทางและกระบวนการจัดทำแผน ครั้งที่ 2 ผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่ ผ่านรูปแบบออนไลน์

บรรยากาศกิจกรรม SCA Post-Bootcamp ครั้งที่ 4: แนวทางและกระบวนการจัดทำแผน ครั้งที่ 2 ผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่ ผ่านรูปแบบออนไลน์ แชร์ประสบการณ์และให้ความรู้โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ สำหรับ SCA และกัปตัน

กิจกรรมแบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย

ตามประเภทหน่วยงานและวิธีการดำเนินงานแผนเมืองอัจฉริยะ เป็นครั้งที่ 2 ของ หัวข้อ “แนวทางและกระบวนการจัดทำแผน ผ่านประสบการณ์จากรุ่นพี่ “

โดยพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผน ที่มาจากประสบการณ์ตรง ของวิทยากรได้ลงมือทำเอง พร้อมเน้นย้ำถึงจุดประสงค์ในการเขียนแผน ข้อควรระวัง และเทคนิควิธีทำให้ดำเนินการจริงตามบริบทของหน่วยงาน

• กลุ่ม 1 เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

โดย คุณตฤณวัสส์ สุวรรณปริค ผู้ประสานงานเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ และ คุณบุษยมาส พิมพ์อาภรณ์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า

ได้ยกตัวอย่างโครงการของเชียงใหม่ และแหล่งเงินทุนที่น่าสนใจ พร้อมให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมในหัวข้อการดำเนินงานต่าง ๆ ในการเขียนแผน การรวบรวมแผน และขอทุนเพื่อขับเคลื่อนแผนงาน

• กลุ่ม 2 เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

โดย คุณณัฏฐวุฒิ จีนมหันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เทศบาลนครนครสวรรค์ และ คุณพรชัย จันทร์ถาวร นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า

เนื้อหาเน้นไปที่ขั้นตอนการให้ได้ลงมือปฏิบัติตามได้ทันที โดยยกตัวอย่างจากโครงการที่สำเร็จแล้ว พร้อมทั้งเทคนิคการติดตามงาน และการแบ่งปันข้อมูลการปฏิบัติงานจริง

• กลุ่ม 3 เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

โดย จ.ส.อ.ธนกร นิลนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/ Captain เทศบาลเมืองน่าน และ คุณณัชชา โคตะ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า

ให้ความรู้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนแผน สรุปและยื่นข้อเสนอโครงการ โดยนำตัวอย่างข้อเสนอโครงการจริงที่ผ่านมาเป็นต้นแบบ และการเตรียมคำตอบสำหรับคำถามตั้งแต่ก่อนเริ่มเสนอโครงการ

• กลุ่ม 4 สำนักงานจังหวัดและอบจ.

โดย คุณธนะรัชต์ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

และ คุณศิริพร หมอกใส นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า

เน้นไปที่การตอบประเด็นข้อสงสัยใน ครั้งที่ 1 ซึ่งสอดคล้องไปกับแผนเชิงนโยบายระดับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่นำไปสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน

• กลุ่ม 5 หน่วยร่วมพัฒนาเมืองและเอกชน

โดย ว่าที่ ร.ต.ยุทธพิชัย ศรีพุฒภัทรโยธิน และ คุณเอื้องสุดา แก้วกุลปรีชา ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา

และ ดร.ทมะ ดวงนามล หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า

ให้ความกระจ่าง ของการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมพัฒนาเมืองและภาคเอกชน ทั้งเรื่องแผนโครงการ กลุ่มเป้าหมายที่มองหาโครงการเกี่ยวกับสมาร์ตซิตี้ และวิธีขอความร่วมมือระหว่างเอกชนและหน่วยงานรัฐเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ

ก่อนจบกิจกรรม ทุกกลุ่มได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมพูดคุย ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนแผนเพิ่มเติม และกระบวนการทำงานในลำดับถัดไปเพื่อเป้าหมายให้เกิดแผน Smart City ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ร่วมให้กำลังใจ Smart City Ambassadors และกัปตันทุกท่าน ที่พร้อมร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นต่อไป ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery

กระทรวงดิจิทัลฯ – ดีป้า เดินหน้าขยายความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ผ่านกิจกรรม SCA ON TOUR ปักหมุด จ.ปทุมธานี รุกขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะพื้นที่ภาคกลาง

กระทรวงดิจิทัลฯ – ดีป้า เดินหน้าขยายความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ผ่านกิจกรรม SCA ON TOUR ปักหมุด จ.ปทุมธานี รุกขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะพื้นที่ภาคกลาง

4 มีนาคม 2566, จังหวัดปทุมธานี – กระทรวงดิจิทัลฯ และ ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม SCA ON TOUR ภาคกลาง ขยายความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 มุ่งสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่ระหว่างนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ และผู้แทนจากหน่วยงานในโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ มุ่งเป้ากระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม SCA ON TOUR ภาคกลาง ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ผู้บริหารและผู้แทนจากเครือข่ายพันธมิตรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงน้อง ๆ จากโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (Smart City Ambassadors: SCA Gen 2) และผู้แทนจากหน่วยงานในโครงการฯ (กัปตันเมือง) ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

นายชัยวุฒิ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขยายความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 กระทรวงดิจิทัลฯ และ ดีป้า จึงจัดกิจกรรม SCA ON TOUR ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานีขึ้น หลังประสบความสำเร็จอย่างมากจาก SCA ON TOUR ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคมที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเครือข่ายความร่วมมือผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่ระหว่างนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 กัปตันเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง

“ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ที่กำหนดให้ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดระบบบริการที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง เท่าเทียม พร้อมรองรับนักลงทุน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า กิจกรรม SCA ON TOUR ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี ที่ กระทรวงดิจิทัลฯ และ ดีป้า จัดขึ้นนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนผ่านเวทีเสวนา การแนะนำระบบบริการที่ทันสมัยสำหรับการพัฒนาเมือง พร้อมการศึกษาตัวอย่างการดำเนินงานในพื้นที่จริง และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในโครงการฯ ที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะของแต่ละเมืองเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งหวังที่จะกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0

กิจกรรม SCA ON TOUR ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยเวทีเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ภาคกลาง และการบรรยายพิเศษเพื่ออัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง ในหัวข้อ Automation Solutions for Smart City โดย บริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด พร้อมกันนี้ยังเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะภาคกลางโดยหน่วยงานในโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 และหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมโครงการฯ อีกทั้งเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมระบบห้องควบคุมอัจฉริยะ โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้อง CCTV วิเคราะห์ข้อมูลอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ และระบบรู้จำใบหน้า (Face Recognition) และเยียมชมเทคโนโลยีพัฒนาเมืองที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตของประชาชนในเมือง ณ SYNHUB Digi-tech community

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 30 เมือง จาก 23 จังหวัด โดยในพื้นที่ภาคกลาง 25 จังหวัดมีเมืองที่ได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทยแล้ว 4 เมือง ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2 #SCAONTOUR

Gallery

ปิดท้าย SCA ON TOUR เยือน เมืองปัตตานี ศูนย์ฮาลาลชายแดนใต้ถิ่นเมืองงามสามวัฒนธรรม ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะชายแดนใต้

ปิดท้าย SCA ON TOUR เยือน เมืองปัตตานี ศูนย์ฮาลาลชายแดนใต้ถิ่นเมืองงามสามวัฒนธรรม ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะชายแดนใต้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และเจ้าหน้าที่สาขาภาคใต้ตอนล่าง นำทีม นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 และผู้แทนจากหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะพื้นที่ภาคใต้ลงพื้นที่ เทศบาลเมืองปัตตานี หนึ่งในสามสิบเมืองอัจฉริยะประเทศไทย สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ชาวเมืองปัตตานี ช่วงเทศกาลรอมฎอน เรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามบริบทเมืองชายแดนใต้

เริ่มจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วมอัจฉริยะ ด้าน Smart Environment บริเวณท่าเรือหลักเมืองถึงปากอ่าวปัตตานี เรียนรู้วิถีชาวไทยเชื้อสายจีน ย่านกือดาจีนอ บ้านขุนพิทักษ์รายา ซึ่งได้รับรางวัลจาก UNESCO ประเภทรางวัลด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2021

สัมผัสศูนย์รวมจิตใจของชาวปัตตานีและชาวมุสลิมของประเทศไทย ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกลางปัตตานี สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวปัตตานี ต่อยอดพัฒนา Smart Tourism กําแพงวังจะบังติกอในสมัยสุลต่านเจ้าเมืองปัตตานี และ มัสยิดรายอฟาฏอนี อายุเกือบ 200 ปี ในสมัยสุลต่านเจ้าเมืองปัตตานี รวมถึงสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองปัตตานี ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี ตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด ซึ่งจะถูกพัฒนาให้เป็น Smart Fresh Market และแหล่งเรียนรู้ชาวปัตตานี TK Park สร้าง Smart People

ก่อนจบกิจกรรม ดร.ภาสกร ได้ร่วมวงเสวนาในหัวข้อ “Pattani Smart City กับการเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม” กับเครือข่ายพัฒนาเมืองปัตตานีทุกภาคส่วน ณ มัสยิดรายอฟาฏอนี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการเมือง และประชาชน ซึ่งดำเนินการเสวนา โดย นายฮาริซ์ กาซอร์ ผอ.กองยุทธศาตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองปัตตานี

ในการนี้ นายธีรภัทร พรมนุชาธิป เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ได้เล่าถึงความเป็นมาและแนวนโยบายการพัฒนาเมืองปัตตานี ของท่านนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี นายนิอันนุวา สุไลมาน ก่อนเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ อย่างสร้างสรรค์ ตามบทบาทของแต่ละองค์กร โดยยึดประโยชน์และความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรต่าง ๆ ในปัตตานี มีความตั้งใจที่ดี เปิดใจรับฟัง ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย และพร้อมจะร่วมมือพัฒนาปัตตานี ดึงคนเก่งคนรุ่นใหม่คนปัตตานี กลับมาร่วมกันพัฒนาบ้านเกิด ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการพัฒนาที่มั่งคั่งยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวปัตตานีในทุกมิติ

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th

และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2 #SCAonTour #pattani

Gallery

ดีป้า เดินหน้าต่อเนื่องรุกขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผ่านกิจกรรม SCA ON TOUR ขยายต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

ดีป้า เดินหน้าต่อเนื่องรุกขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผ่านกิจกรรม SCA ON TOUR ขยายต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

​7 เมษายน 2666, ยะลา – ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรลงพื้นที่ภาคใต้จัดกิจกรรม SCA ON TOUR ประกอบด้วยจังหวัดยะลาและปัตตานี ขยายต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2566 มุ่งเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นภาคใต้ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก้ประชาชนในพื้นที่ มุ่งเป้ากระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0

​โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า จากความสำเร็จในรุ่นที่ 1 สามารถสร้างนักดิจิทัลพัฒนาเมือง จำนวน 22 คนจาก 22 จังหวัด นำไปสู่การประกาศพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะเพิ่มขึ้น 18 พื้นที่ ขับเคลื่อนให้เกิดโครงการใหม่และต่อยอดโครงการเดิมในการพัฒนาเมืองกว่า 49 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1,170 ล้านบาท เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจึงได้ต่อยอดสู่รุ่นที่ 2 จำนวน 150 คน 150 พื้นที่ กับเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 150 พื้นที่ และพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะรวม 50 เมือง นำไปสู่การพัฒนาโครงการนำร่องจากการร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างน้อย 10 โครงการ

​สำหรับกิจกรรม SCA ON TOUR เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนผ่านเวทีเสวนา การแนะนำระบบบริการที่ทันสมัยสำหรับการพัฒนาเมือง พร้อมการศึกษาตัวอย่างการดำเนินงานในพื้นที่จริง และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในโครงการฯ ที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะของแต่ละเมืองเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งหวังที่จะกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยกิจกรรม SCA ON TOUR ได้ดำเนินการไปแล้วที่ภาคเหนือและภาคกลาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมากว่า 430 คน จาก 105 หน่วยงาน

​กิจกรรม SCA ON TOUR ในครั้งนี้ จะเป็นการเดินสายลงพื้นที่ภาคใต้เป็นภูมิภาคสุดท้าย ในวันแรกจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา สำนักงานเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ได้รับเกียรติจาก คุณสุพจน์ รอดเรื่อง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะเจ้าบ้านเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ต่อด้วยเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ ผ่านหัวข้อ “ยะลาเป็น Smart City คนยะลาได้อะไร” โดย นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดยะลา นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ และนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำเทศบาลนครยะลา และในช่วงบ่ายกับเสวนาหัวข้อ “Smart City เพื่อการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นใต้” โดย ผู้บริหารจาก ดีป้า นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบนควนโดน พร้อมกันนี้ยังเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะภาคใต้ โดยหน่วยงานในโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 และเปิดคลินิกเมืองอัจฉริยะ ไขทุกปัญหาเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จบท้ายด้วยการนำเสนอโครงการต้นแบบหลาดยะลา (Yala Market) แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ที่รองรับผู้ประกอบการค้าขาย อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของชำ ฯลฯ และเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมการให้บริการโดยผู้มีทักษะอาชีพต่าง ๆ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ เป็นต้น ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในพื้นที่ โดยการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เศรษฐกิจเกิดการเติบโต และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน อันเป็นเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะนำไปสู่ยะลาเมืองอัจฉริยะ (Yala Smart City) ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนคร

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2 #SCAonTour

Gallery

บรรยากาศกิจกรรมในวันนี้ SCA Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 6 ผ่านการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอุสรา วิสารทานนท์

บรรยากาศกิจกรรมในวันนี้ SCA Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 6 ผ่านการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ในหัวข้อ “บรรยายหัวข้อ ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)” ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Ambassadors และ Captains รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

เนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก

1) การเปลี่ยนแปลงของสังคมจากโควิด-19 ที่เร่งให้เกิดการขับเคลื่อนโลกไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น

2) ความท้ายทายของโควิด-19 สู่การเป็นสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) รวมไปถึง ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรเป็นระบบท้องถิ่นดิจิทัล ได้แก่ ‘People’ บุคลากรรับรู้ เข้าใจ เข้าถึงข้อมูล ‘Process’ กระบวนการ วิธีการทำงาน สามารถลดงบประมาณได้ มีการทบทวนกระบวนการอย่างเหมาะสม และ ‘Technology’ เทคโนโลยีที่สามารถแบ่งปันกันได้

3) สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) นำไปสู่การอำนวยความสะดวกกับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการของหน่วยงานราชการ

4) เครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 5 บริการหลัก คือ ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS), ระบบขออนุญาตก่อสร้าง, ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหารออนไลน์, ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะ/บำบัดน้ำเสีย และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

นับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งหากนำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานภายในองค์กร เป็นการสนับสนุนสู่การเป็นสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ผ่านเครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

ก่อนจบกิจกรรม วิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมพูดคุย ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติการ กระบวนการต่าง ๆ รวมถึงความปลอดภัยในการพัฒนาการทำงานสู่ ‘ระบบท้องถิ่นดิจิทัล’

ร่วมให้กำลังใจ Smart City Ambassadors และกัปตันทุกท่าน ที่พร้อมร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นต่อไป ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery

กิจกรรม SCA Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 5 “การนำเสนอปัญหาและศักยภาพของเมือง”

24 มีนาคม ที่ผ่านมา กับกิจกรรม SCA Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 5 “การนำเสนอปัญหาและศักยภาพของเมือง” ผ่านระบบออนไลน์

Ambassadors และ Captains จากรุ่น 2 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเสนอปัญหาและศักยภาพของเมือง โดยนำเสนอ 3 นาที และถามตอบ 2 นาที พร้อมรับคำแนะนำจาก PM โครงการจากสำนักงานส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า และ Commentators จากผู้แทนหน่วยงานของเมืองต่าง ๆ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปต่อยอดพัฒนาแผนและนำไปสู่แนวปฏิบัติของโครงการที่เป็นไปได้มากขึ้น โดยมีเนื้อหาการนำเสนอประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1) ที่มาของวิสัยทัศน์ของเป้าหมาย

2) แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง

3) KPI หลักของเมือง

และยังมีประเด็นการให้ข้อเสนอแนะ 5 ประเด็น คือ

1) พื้นที่เป้าหมายชัดเจน

2) มีข้อมูลสนับสนุนพอเพียงในการระบุปัญหาและศักยภาพของพื้นที่

3) เป้าหมายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

4) มีโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

5) ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมและเป็นไปได้

ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมเราได้แบ่งออกเป็นห้องย่อย 8 ห้อง โดยมี PM โครงการจากสำนักงานส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า และ Commentators ผู้แทนหน่วยงานของเมืองต่าง ๆ จับคู่กับประจำ 8 ห้อง ดังนี้

• ห้องที่ 1: ดร.ทมะ ดวงนามล หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า และ คุณรบชนะ โตวงษ์ ผู้ประสานงานโครงการและ TA

• ห้องที่ 2: คุณพรชัย จันทร์ถาวร นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า และ จ.ส.อ.ธนกร นิลนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เทศบาลเมืองน่าน

• ห้องที่ 3: คุณบุษยมาส พิมพ์อาภรณ์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า และ คุณสมพร เหมืองทอง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เทศบาลนครหาดใหญ่

• ห้องที่ 4: คุณศิริพร หมอกใส นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า และ คุณสัมพันธ์ สุใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เทศบาลนครเชียงราย

• ห้องที่ 5: คุณอัครเดช วิเศษนคร นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า และ คุณภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยอง พัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

• ห้องที่ 6: คุณณัชชา โคตะ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า และคุณณัฏฐวุฒิ จีนมหันต์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครสวรรค์

• ห้องที่ 7: คุณรวิวุฒิ ขุนอินทร์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า และ คุณเอื้องสุดา แก้วกุลปรีชา ปลัดอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขนุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา

• ห้องที่ 8: คุณนันทกานต์ บุตรน้อย นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดีป้า และ คุณกุลเดชา ตันบุตร ผู้ประสานงานโครงการและ TA

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery

“ดีป้า” เดินหน้าขยายต่อความสำเร็จ ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2’

“ดีป้า” เดินหน้าขยายต่อความสำเร็จ ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2’ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในภาคเหนือผ่านกิจกรรม SCA on Tour

ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรลงพื้นที่ภาคเหนือผ่านกิจกรรม SCA on Tour ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ขยายต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และผสานความร่วมมือหน่วยงานในท้องถิ่นแก่คนในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านผู้แทนจากหน่วยงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะภาคเหนือ (กัปตันเมือง) พร้อม ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2’ และหน่วยงานในโครงการฯ ภาคเหนือ

โดยกิจกรรม SCA on Tour พื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นที่หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติจาก นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนในฐานะเจ้าบ้านเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ต่อด้วยเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ ผ่านหัวข้อ “เชียงรายเป็น Smart City คนเชียงรายได้อะไร” โดย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ร่วมด้วยตัวแทนเมือง (Smart City Captains) และนักดิจิทัลพัฒนาเมือง รุ่นที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลนครเชียงราย และการบรรยายพิเศษอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการพัมนาเมืองในหัวข้อ “Automation Solutions for Smart City” โดย บริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด

และในช่วงบ่าย ยังต่อเนื่องกับการเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อน Smart City กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดย ผู้บริหาร ดีป้า เทศบาลนครเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยตลอดทั้งวันได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ภาคเหนือ และกิจกรรมคลินิกเมืองอัจฉริยะ ไขทุกปัญหาเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เปิดให้ขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากดีป้า ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการต้นแบบระบบอัจฉริยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อาทิ โครงการนวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และโครงการศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรน้ำอัจฉริยะ (Center for Intelligent Water Resources) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กิจกรรม SCA on Tour ภาคเหนือ จะลงพื้นที่ต่ออีก 2 วันคือ 19 – 20 มกราคม 2566 ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และสิ้นสุดที่ลำปาง โดยคาดว่ามีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 51 หน่วยงาน
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2 #SCAonTour

Gallery

เปิดฉาก The Smart City Ambassadors อย่างเป็นทางการ

เปิดฉาก The Smart City Ambassadors Bootcamp อย่างเป็นทางการ มุ่งยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็น ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’

เปิดฉาก The Smart City Ambassadors Bootcamp อย่างเป็นทางการ มุ่งยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็น ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ ตลอดระยะเวลา 7 วัน คาดกระตุ้นให้เกิดเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพิ่มเท่าตัว ได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า นอกจากนี้ยังมีเสวนา บทบาทของผู้นำเมืองและการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ และ SCA รุ่นแรกมาแชร์ประสบการณ์พร้อมให้แรงบันดาลใจ

“การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศเป็นสิ่งที่ภาครัฐกำลังผลักดันอย่างเร่งด่วน แม้ทุกวันนี้เรามีความพร้อมของเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเมือง แต่ ‘คน’ คือ หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน จึงเกิดโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ ที่เร่งปั้นคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถประยุกต์ใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะสร้างให้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทยเข็มแข็งขึ้น โดยมีนักดิจิทัลพัฒนาเมืองเป็นสะพานเชื่อมให้คนไทยได้เข้าใจและใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์ชีวิตที่แท้จริง” รมว.ชัยวุฒิ กล่าว

รมว.ชัยวุฒิ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า รัฐบาลผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Digital Hub ของอาเซียน ควบคู่ไปกับการเร่งเพิ่มคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สร้างประโยชน์ให้กับทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้มอบหมายให้ ดีป้า มีการจัดทำ ‘บัญชีบริการดิจิทัล’ เพื่อขึ้นทะเบียนบริการด้านดิจิทัลของ Digital Startup และผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Provider) ที่มีมาตรฐาน พร้อมผลักดันบัญชีบริการดิจิทัลเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไก ส่งเสริมการเลือกใช้เทคโนโลยี ในโครงการ Smart City ของภาครัฐ และสอดคล้องกับการส่งเสริมนักลงทุนไทยและต่างชาติในดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย โดยมีมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการยกเว้นภาษี (Capital Gain Tax) เป็นเวลา 10 ปี ช่วยดึงดูดการลงทุน ทำให้สามารถระดมทุนได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสการเติบโตของ Digital Startup ไทย พร้อมก้าวสู่ระดับสากล

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ดีป้า โดย สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรสานต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่สู่รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด Co-creation สำหรับกิจกรรม The Smart City Ambassadors Bootcamp ตลอด 7 วันจะอัดแน่นด้วยกิจกรรมสุดเข้มข้น ทั้งองค์ความรู้จากคณะวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะทางสังคม (Soft Skills) การสร้างสรรค์แผนงานพัฒนาเมือง การบริหารจัดการโครงการ การทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลที่จะสามารถต่อยอดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้กับการพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

“The Smart City Ambassadors Bootcamp เป็นอีกกิจกรรมสำคัญ เพื่อเตรียมพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็น ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ โดยน้อง ๆ ทั้ง 140 คนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ร่วมกับผู้แทนเมืองและหน่วยงานพัฒนาเมืองอีกกว่า 170 คนจาก 166 หน่วยงาน 57 จังหวัดทั่วประเทศ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 310 คน ตลอดระยะเวลา 7 วัน และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมุ่งหวังให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภูมิลำเนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยคาดว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่มเป็น 150 พื้นที่ ขับเคลื่อนให้เกิดเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพิ่มกว่า 50 พื้นที่ และผลักดันให้เกิดโครงการนำร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต่อไป”

ต่อด้วยกิจกรรม MEET THE SPONSORS พบกับพันธมิตรบริษัทผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นำเสนอผลงาน 2 นาที พร้อมร่วมออกบูธเพื่อโชว์ Demo ผลงานตลอดทั้ง 7 วัน ไม่ว่าจะเป็น Cloudee Telecom, Jumbo Electronics, CommExpress (Thailand), Y-ME Corporation, Touch Technologies และ Green Drive

และในช่วงสุดท้ายก่อนพักกลางวัน กับเสวนา ‘บทบาทของผู้นำเมืองและการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ’ พร้อมเคล็ดลับและแนวทางการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการที่เป็นรูปธรรม โดย 3 ผู้นำเมือง ดร.กณพ เกตุชาติ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คุณธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่ และคุณสมศักดิ์ อรุณสุรัตน ประธานสภาเทศบาลนครสวรรค์ และอีกวงเสวนากับการแชร์ประสบการณ์จริง ปัญหาอุปสรรค การทำงานร่วมกัน และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ โดย กัปตัน และSmart City Ambassadors รุ่นที่ 1 อีกด้วย

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office
SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery

กิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 5

กิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 5 ครั้งสุดท้ายก่อนที่เหล่า Smart City Ambassadors และกัปตัน ทั้ง 309 คน จะมาพบปะและร่วมกิจกรรม BootCamp กันที่ Grand Fortune Hotel Bangkok กรุงเทพฯ

ช่วงแรกเริ่มกันที่หัวข้อ “การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” โดย คุณอนุชิต แสงใสย์ เลขานุการที่ปรึกษาด้านการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทั้งเป็นที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ และที่ปรึกษา บริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด

เริ่มจากการปูพื้นฐานโครงสร้างการปกครองของไทย เข้าใจโครงสร้าง หน่วยงานราชการ และองค์กรของรัฐ ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการหรือสนองความต้องการของภาคประชาชน รวมไปถึงบรรยายให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยหน่วยงานราชการของไทย

ต่อกันที่หัวข้อ “บทบาทขององค์กรภาครัฐในการขับเคลื่อน Smart Government” โดย คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)

มุ่งให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของภาครัฐเข้าสู่ ‘รัฐบาลดิจิทัล’ อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านระบบพอร์ทัลกลาง แพลตฟอร์ม และการนำ Digital ID เข้ามาช่วยยืนยันตัวตนเพื่อความโปร่งใส ปลอดภัยของข้อมูล และตรวจสอบได้ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาคประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นของภาครัฐ และในภาคธุรกิจก็เปิดระบบศูนย์กลางบริการเพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งการยื่นเอกสารใบอนุญาต คำร้องต่าง ๆ ได้อีกด้วย
นอกจากนี้รัฐยังเปิด ‘ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)’ ที่เปิดเผยให้กับองค์กร หน่วยงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาเมืองได้อีกด้วย

ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Wrap-up ภาพรวม และการเตรียมตัวสำหรับกิจกรรม Bootcamp ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน นี้
มาให้กำลังใจ Smart City Ambassadors และกัปตัน ทั้ง 309 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ที่พร้อมร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นต่อไป
#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

กิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 4

ท่องโลกเรียนรู้เมืองอัจฉริยะจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมเทคนิคการเขียนแผนโครงการให้ Smart

บรรยากาศกิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 4 ในช่วงเช้าวันนี้ ชวนชาว Smart City Ambassadors และกัปตัน ทั้ง 309 คน ท่องโลก ศึกษา Case study เมืองอัจฉริยะที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมเทคนิคการเขียนแผนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างไรให้ดู Smart น่าสนใจ

เริ่มต้นที่วิทยากรท่านแรก คุณพงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยชุมชนเมือง Urban Studies Lab ผู้อำนวยการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะรอบโลกและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเมืองอัจฉริยะ” บรรยายแนวคิดและแนวทางการพัฒนา Smart City ในประเทศต่าง ๆ โครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่ควรจะมี เพื่อรองรับการพัฒนาไปสู่ Smart City สร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนา Smart City ในระดับสากล พร้อมชี้แนะแนวคิดในการวางโครงสร้างพื้นฐานที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเมือง

และในช่วงที่สองกับหัวข้อ “โครงการแบบไหนถึง Smart?” โดย ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า กับแนวทางในการวิเคราะห์แผนพัฒนาเมืองและโครงการ แนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเขียนแผนโครงการ หลักการติดตามและประเมินโครงการ และแสดงตัวอย่างแผนโครงการ Smart City ที่น่าสนใจ เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาแผน smart city เพื่อเมืองของตนเองได้

ทุกกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฯ มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ทุกคนสามารถถามคำถาม แลกเปลี่ยนความเห็น หรือพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ ช่วยนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้จริงในเมืองของตัวเอง
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับ SCA#2 และกัปตันเมืองทั่ง 309 คน ที่จะมาร่วมทำงานกัน บนเส้นทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2