เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรม SCA#2 CLINIC ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา หลังจากที่เพื่อน ๆ Ambassadors ได้ลงพื้นที่ทำงานจริงกับเมือง

เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรม SCA#2 CLINIC ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา หลังจากที่เพื่อน ๆ Ambassadors ได้ลงพื้นที่ทำงานจริงกับเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือแม้กระทั่งคนในพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทำอย่างไรให้พวกเขาสามารถปรับตัวทำงานพร้อมวิธีการรับมือได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรค เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรหรือระเบียบของหน่วยงาน และจะทำอย่างไรให้เมืองเข้าใจบทบาทของ SCA คนรุ่นใหม่

นำโดยวิทยากรจากหลายภาคส่วน ที่ร่วมให้คำปรึกษากับ Ambassadors ของเรา ไม่ว่าจะเป็น

• คุณอนุชิต แสงใสย์

เลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา

• คุณยุทธพิชัย ศรีพุฒภัทรโยธิน

ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา

• คุณเอื้องสุดา แก้วกุลปรีชา

ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา

• ดร.ทมะ ดวงนามล

หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า

• รศ.ดร.มานิกา วิเศษสาธร

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และประธานหน่วยส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

• ผศ.ดร.ณัชชามน เปรมปลื้ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ร่วมเป็นกำลังใจและติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook: Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery