Archives: Courses

การเตรียมข้อมูลและการเขียน proposal เพื่อเสนอกองทุน DE ปี 2566

ผู้สอน

นายตฤณวัสส์ สุวรรณปริค
ผู้ประสานงานเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ และนวัตกรรมยั่งยืน
เทศบาลนครเชียงใหม่

จ.ส.อ.ธนกร นิลนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Captain เทศบาลเมืองน่าน
เทศบาลเมืองน่าน