Bootcamp

กิจกรรมนำเสนอผลงาน-ประกาศรางวัล, กล่าวปิดกิจกรรม SCA#2 Bootcamp

– นำเสนอไอเดียโครงการพัฒนาเมือง
– ให้เมืองได้เรียนรู้ผ่านไอเดียของเมืองอื่นและทางผู้ทรงคุณวุฒิ
– สรุป Bootcamp และเล่าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

ผู้สอน

ดร.ทมะ ดวงนามล
หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (depa)

ดร.อรฉัตร เลียงพิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ

กิจกรรม Site Visit นอกสถานที่ SANSIRI BACKYARD, EGAT LEARNING CENTER, Huawei Connect

ผู้สอน

(เช้า) Sansiri Backyard 6 Group

(บ่าย) EGAT Eco Plus+ 150 เป็น 5 Group ย่อย

(บ่าย) Huawei Connect at QSNCC

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งได้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ

CDP เมืองของฉัน: การวิเคราะห์ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล พร้อมกับทำความรู้จักกับ Muv Mi, Via bus, Ari around

– เพื่อให้สามารถเติมข้อมูลลงในกรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform Framework)
– เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยง CDP กับข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้
– เพื่อเรียนรู้วิธีคิดจาก Muv mi
– เพื่อให้เข้าใจการใช้งาน Muv Mi
– เพื่อเรียนรู้วิธีคิดจาก Via bus
– เพื่อให้เข้าใจการใช้งาน Via bus
– เพื่อเรียนรู้วิธีคิดจาก Ari around
– เพื่อให้เข้าใจการใช้งาน Ari around

ผู้สอน

ดร.อภินัทธ์ เทียมสุพัต
รักษาการผู้อำนวยการ
ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล

ศุภพงษ์ กิติวัฒนศักดิ์ (K. Supapong Kitiwattanasak)
ผู้ร่วมก่อตั้งมูฟมี ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Co-founder, Business Development Advisor)

อินทัช มาศวงษ์ปกรณ์
CEO & Co-founder

อรุณี อธิภาพงศ์
Co-founder / community manager

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารราชการแผ่นดิน IN ACTION และ Design Thinking & Smart City Canvas : “การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” พร้อมกับแนะนำ Sponsor ในโครงการ

– เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– เพื่อฝึกฝนหรือเสริมเทคนิคทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
– เพื่อให้สามารถลงมือทำตามหลัก design thinking (Empathize-Define-Ideate)
– เพื่อให้สามารถเติมข้อมูลลงใน Smart city canvas ได้
– เพื่อให้ Captain ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
– เพื่อให้ Sponsor ที่ระดับ Platinum ได้นำเสนอตัวเอง

ผู้สอน

“อนุชิต แสงใสย์
– เลขานุการที่ปรึกษาด้านการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา •
– ที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ •
– ที่ปรึกษาบริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด”

กรวิชญ์ ขวัญอารีย์
นักออกแบบ จาก Mayday

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ

สิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนาเมือง BOI, ทำอย่างไรให้เอกชน สนใจการลงทุนร่วมกับเมือง, เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, วิธีสังเกตชีวิตคนและเมือง ผ่านการเก็บภาพ

– เพื่อให้เข้าใจสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (คนได้ตราสัญลักษณ์)
– เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
– เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
– เพื่อให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เอกชนมองหาในการร่วมลงทุนกับเมือง
– เพื่อให้รู้ว่าเมืองต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อดึงให้เอกชนมาร่วมลงทุน
– เพื่อให้ SCA2 มีความเข้าใจทิศทางเดียวกับ ผู้นำเมือง
– เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร
– เพื่อสามารถเล่าเรื่อง storytelling ได้
– เพื่อเข้าใจหลักของการ Pitching การพูดโน้มน้าว การตอบคำถาม
– เพื่อสร้างมุมมองใหม่ในการมองปัญหาหรือศักยภาพของเมืองผ่านการถ่ายภาพ
– เพื่อให้สามารถเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายทำได้

ผู้สอน

สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด

พชร ยงจิระนนท์
Managing Director จาก SpeakPro

ภณวาท โกชุม
Founder & CEO iChiangmai Group

ศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ

การวิเคราะห์งบประมาณ และการหาแหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนและแรงจูงใจด้านการลงทุน และ Smart City Master Plan

– เพื่อให้รู้ว่าจะหาแหล่งเงินทุนได้จากที่ไหนและเข้าใจว่ามีโอกาสได้ทุนจากแหล่งเงินทุนได้อย่างไร
– เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เพื่อการบริหารการเงินของโครงการ
– เพื่อให้ SCA2 ได้วิเคราะห์แผนเป็น
– เพื่อให้ SCA2 สามารถเขียนแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้

ผู้สอน

ศ.ดร. วิลาศ นิธิวัฒนานนท์
คณะบดีคณะสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ทีมงาน Smart City Thailand และสาขา” with “ดร.ทมะ ดวงนามล หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (depa)

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เสวนา ประสบการณ์จาก Smart City Ambassador รุ่นที่ 1

– เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ SCA2
– เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ของ SCA1

ผู้สอน

คุณ เมธาวี ต๊ะผัด
NOC Engineer (Agoda)

คุณ กมลชนก มุสิกสูตร
Administrative executive (spirax sarco(Thailand))

คุณ ณัฐชนน อมาตยกุล
นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคกลางตอนกลาง

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เสวนา บทบาทของผู้นำเมืองและการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

– เพื่อให้เข้าใจวิธีคิดในการตัดสินใจของผู้นำเมือง
– เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ว่าจะช่วยสนับสนุนผู้นำเมืองอย่างไร

ผู้สอน

ดร.โจกณพ เกตุชาติ
นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช

นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ

คุณสมศักดิ์ อรุณสุรัตน
ประธานสภาเทศบาล นครนครสวรรค์

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ

พิธีเปิด Bootcamp SCA2

– เพื่อต้อนรับกลุ่ม SCA2
– เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของ Smart city (ความตั้งใจของโครงการประโยชน์ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง)
– เพื่อให้เห็นข้อมูลสถิติในโครงการ (ปัจจุบันและอนาคต)
– เพื่อให้เห็นว่า SCA2 เป็นส่วนสำคัญอย่างไรในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและตัว SCA2 จะได้ประโยชน์อะไร
– เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงกับภาพ APEC กับ Hackathailand และอื่นๆ
– เพื่อให้ Sponsor ได้มีโอกาสแสดงตัวให้ทาง SCA2 ได้รู้จัก

ผู้สอน

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คุณ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปฐมนิเทศ Bootcamp SCA2 และ Ice Breaking รู้จักเพื่อนในโครงการ

– เพื่อต้อนรับกลุ่ม SCA2
– เพื่อให้เข้าใจว่า depa คืออะไร กำลังทำอะไรอยู่
– เพื่อเน้นย้ำหน้าที่ของ SCA2 และความสำคัญ (เกินแรงบันดาลใจ)
– เพื่อให้เมืองสบายใจที่จะพูดคุยทำความรู้จักกัน
– เพื่อให้เมืองได้เปิดใจร่วมมือกันทำงานร่วมกัน
– เพื่อสื่อสารเรื่องการนำเสนอในวันสุดท้าย

ผู้สอน

ดร.ภาสกร ประถมบุตร
รองผู้อำนวยการใหญ่​ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.อรฉัตร เลียงพิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กุลนันท์ พันธ์อนุกูล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด

จักริน บูรณะนิตย์
ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ